Представяне на Фондация Мисия Спасение

ДА БЪДЕШ ОТГОВОР В СВЯТ БЕЗ ОТГОВОРИ

 

Работата на фондация „Мисия Спасение“ е насочена в две основни направления:

  1. Социални и благотворителни проекти
  2. Културно-образователни проекти

 

Водещ мотив в социалната дейност е подкрепата на хора в неравноправно и уязвимо социално и материално положение, хора в невъзможност да упражняват своите права, потърпевши от дискриминиращи практики и обстоятелства като: семейства с един родител, многодетни семейства, лишени от свобода, бежанци и хора, търсещи закрила на територията на Република България. Ангажираността на фондация „Мисия Спасение“ към такива хора е съпътствана от стремеж към създаване на условия за пълноценно и пълноправно участие в сървеменното общество и активен живот, усилия да бъдат сведени до минимум порочните обстоятелства, довели тези хора до уязвимост.

Чрез своята културно-образователна платформа фондацията цели да открива, насърчава и развива творческия и научния потенциал, осигурявайки адекватни условия  и равни възможности и създавайки градивна  атмосфера на възпитание, формиране на ценности и цялостно развитие на личността. Двете основни направления на фондация „Мисия Спасение“ са тясно свързани и се допълват във функциите си.

Работата на фондация „Мисия Спасение“, свързана със семейства с един родител и многодетни семейства има за цел да осигури условия и възможности за социална защита, равнопоставеност и пълноценно развитие на децата и оптимизиране на взаимоотношенията, както в семействтото, така и извън него. Разработени са комплекс от мерки в подкрепа на тези семейства, чийто основен акцент е:

  • преодоляване на предразсъдъци, стереотипи, дискриминация в различните й форми и редуциране на тяхното наличие;
  • развитие на определени социални и поведенчески умения у деца и родители и утвърждаване на семейни ценности;
  • предотвратяване и превенция на ниския образователен статус и социална изолация;
  • даване на финансова стабилност и професионална реализация;
  • деца със знания, умения и интереси в сферата на образованието, спорта, изкуството и културата.

Дейността, която фондация „Мисия Спасение“ развива сред лишени от свобода и хора, излежали своите присъди е с 18-годишна история. Екипи от доброволци на фондацията ежеседмично посещават Централен Софийски затвор и ЗО „Казичене“, където под формата на индивидуални срещи и групови събрания се работи в посока на превъзпитание, формиране и утвърждаване на ценностна система, личностна ориентация и укрепване, психологическа подкрепа и възстановяване на семейни взаимотношени, цялостна ресоциализация, подобряване качеството на живот в пенитенциарните заведения, грижа и подкрепа на децата и семействата на лишени от свобода. Благодарение на своята дългогодишна практика, постоянство и социална подкрепа фондация „Мисия Спасение“ се ползва с благоволението и добрите препоръки на Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията”.

Със сходни цели в края на 2012 година фондация „Мисия Спасение“ постави начало на своята дейност, свързана с бежанци и хора, търсещи закрила на територията на Република България. Чрез посещенията в бежански лагери и интеграционни центрове се осъществява надграждащ процес, свързан с посрещане на нужди и необходимости от духовен и материален характер, промяна на ценностна система, култура, образователно и творческо развитие; създаване и укрепване на взаимоотношения, подкрепа и взаимопомощ; социална адаптираност и адекватно участие в съвременното общество. Развитието на тази дейност, пряката ни ангажираност и дълбока съпричастност към тези хора в затруднено и уязвимо положение успя да утвърди  практика с доказана ефективност и резултатност, които бяха оценени от управлението на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и в началото на 2015 г фондация „Мисия Спасение“ беше поканена да подпише споразумение за съвместно сътрудничество с безсрочен характер.

Проектът „Преход с изкуство и познание“ е развитие на работата на фондация „Мисия Спасение“ и изрязява силният стремеж на екипът да създаде условия за ефективна интеграция, улеснена адаптация и пълноценни възможности за творческо и образователно развитие на участниците, както и създаване на предпоставки за социокултурно приемане и гостоприемно отношение от страна на българското общество. Проектът дава възможност на участниците чрез изкуството да намерят своята културна идентичност, а чрез познания за средата и практически умения да успеят да поемат сами своя живот и бъдещето на своите деца. Представянето и подобряване образа на бежанците и опознаването на проблемите на една уязвима група от хора, които търсят ново начало активно ще провокират гражданското съзнание и инициативно мислене, ще утвърдят добри практики за информираност, помощ и подкрепа. Ще се оптимизират възможностите сред уязвимите групи и ще се повишат личностната мотивация и себеутвърждаване.

EEA_Grants_JPG_4642_1Проектът „Преход с изкуство и познание“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Предвидените в проекта дейности се реализират на територията на интеграционният център в кв. Овча купел и културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ и са насочени към подпомагане разпространението на механизми за самопомощ и солидарност, обучения и групи за взаимопомощ; предоставяне платформа за мултикултурен диалог чрез концерти, публични дискусии и семинари.

Необходимостта да се твори е заложена във всеки човек. Особено силно изразена е тя при децата и младите хора. Положителните емоции и освобождаващото въздействие на творчеството намаляват напрежението и стимулират личностната изява, самоувереност и самочувствие. Магията в изкуството е да материализираш емоците си чрез собствени изразни средства – вдъхновяващо и предизвикателно преживяване. Възможността да творят и да участват в групови занятия, прави участниците по-общителни и улеснява кооперирането и създаването на близки взаимоотношения. По тази причина част от дейностите са изящни и приложни изкуства, изучаване на музикален инструмент, вокални групи за деца и младежи, модерни танци. В края на занятията е предвидено провеждането на два концерта, в които ще бъдат включени участниците в уъркшоповете по изкуства заедно с български ученици на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“.

Ключов момент в процеса на интеграция е преодоляването на езиковата бариера. Изучаването на български език дава възможност за максимално добра адаптация  в условията на българското общество и улеснява преодоляването на социални и междукултурни различия. Това от своя страна създава предпоставки за участниците успешно да реализират своите намерения относно начин на живот, работа и т.н. на територията на Република България. В рамките на проекта са организирани са три групи за изучаване на български език: предучилищно обучение; деца в училищна възраст; младежи и възрастни.

С цел да се подобри квалификацията на участниците и да им бъде дадена професионална ориентация са предвидени дейности като: обучителен семинар по предприемачество; информационно-обучителен семинар за трудовият пазар в България и Европа; компютърно обучение; професионално обучение по камериерство и шивачество. Обученията са обезпечени с теоритична и практическа подготовка, разглеждат възможности за развитие, дават насоки и съвети относно добрите пратики в конкретната сфера.

Планирана е социално-психологическа работа, организирана по формата на  семейни групи за взаимопомощ, при които участниците имат възможността да споделят лични преживявания, проблеми, трудности, конфронтиращи различия, възпрепятстващи фактори. Основна цел е да се окаже психологическа подкрепа и да се дадат възможности за самонаблюдение и самоанализ, което да предложи варианти за преодоляване на определени обстоятелства и стимулиране на позитивно отношение и нагласа към околната среда и семейството. Участието в такива групи оказва емоционална подкрепа, дава чувство за солидарност и съпричастност, укрепва и възстановява взаимоотношения, повишава самочувствието и самооценката, носи удовлетворение.

Чрез организирането на публични дискусии-семинари ще се предостави форум за обсъждане на проблемите на бежанците и съответно възможности за тяхното разрешаване. Публичното представяне на тези дискусии ще повиши информираността и ще изведе от неведение цели имигрантски групи или единични прецеденти, ще подобри координацията между институции и заинтересовани страни, ще се стимулира активността на гражданското общество и неговата съпричастност.  Срещите предвиждат да бъдат ангажирани с участие на организации и движения, които подкрепят бежанци, представители на държавни институции, представители на заинтересованите страни от целевата група.

Паралелно с цялата дейност по проекта се изгражда информационна платформа за солидарност и самопомощ, която предоставя възможности за комуникация, споделяне и търсене на информация, касаеща бежанци и хора, търсещи закрила на територията на България, организации и движения, подкрепящи бежанците, дарители и доброволци.

„Да бъдеш отговор“ е мото, което съпътства дългогодишната практика на фондация „Мисия Спасение“. Мото, което е израз на безотказността на екипът на фондацията. То е това, което мотивира при всяка затворена врата в търсене на нов път. То вдъхновява, когато е трудно да продължиш напред. То е това, което окуражава в търсене на истината.