Заключителен доклад

Дейност № 2: Занималня с обучение по български език 6-12годишни деца

а) Планирана

Занималнята с обучение по български език предвижда да се подготвят децата до 12 години за постъпване в български училища, като се подготвят за входни изпити за класа, за който кандидатстват. Много от децата са постъпили в по-нисък клас, заради езиковата бариера. Целта на занималнята е да подготви децата за входни тестове за българските училища, както и да подпомогне езиковото им обучение. Обучителни методи ще бъдат използвани в основните предмети изучавани в българските училища: математика, български език и история. Заниманията ще се провеждат със занимателни игри, разходки на открито, четене, занимателни упражнения за развитие на логика и въображение.

б) Изпълнена


Дейността стартира през месец януари 2015 и продължи до края на месец декември 2015. Бяха сформирани две групи – една на територията на РПЦ гр. София в кв. „Овча купел“ и втора в културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“. Учебният план е съставен според учебника „Уча български език лесно и забавно“ на издателство „Летера“, който е предвиден за обучение на ученици-мигранти. В планираната обучителна програма присъстват практически занимания, които дават възможност на децата да се докоснат до българската култура и по-лесно да се приобщят към нея. Те съдействат още за преодоляването на социалните и междукултурни различия.Преподавателят провокира интересни и любопитни дискусии на различни теми, които вълнуват участниците. Целта е не само да развиват своите езикови умения, но и да придобият ценностна система и уважение към мултиетничността. В заниманията се включиха и доброволци към фондация „Мисия Спасение“, които с помощта на музикален интрумент проведоха атрактивни занимания по музикален български език и запознаваха участниците с музикалното изкуство. Бяха направени няколко прожекции с български филми. Наа децата, които бяха приети в български училища им се оказваше помощ при подготовката на домашни упражнения и затвърждаване на учебния материал.

Заниманията на децата от втората група в културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ бяха предпоставка за пълноценно развитие и изключително ефективна интеграция и приемане. Тези добри резултати се дължат на факта, че те бяха включвани и в общата програма заедно с българските деца, които се обучават в него.

Записаните участници за целият периода на проекта са 36 на брой. Броят на присъстващите в заниманията варира между 11 и 18 през различните месеци от периода на изпълнение на проекта. До шестия месец от изпълнението 7 от тях са постъпили в български училища: 66то СОУ „Филип Станиславов“, 19то ОСУ „Елин Пелин“, 144то СОУ „Народни будители“. До дванадесетия месец от изпълнението 5 от участниците са постъпили в български училища: 66то СОУ „Филип Станиславов“.


в) Промени
Не



г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларации за отработено време за платен труд на Любка Фитова за периода януари 2015 – декември 2015.
 2. Декларации за отработено време за доброволен труд на Бояна Желязкова за периода март 2015 – април 2015.
 3. Присъствени листи за периода януари 2015 – декември 2015.
 4. Снимков материал.

Дейност № 3: Почасово гледане на деца до 2,5-5 годишна възраст с музика и български

а) Планирана


По време на провеждане на курса по български език и по време на професионалния курс за родителите, фондация Мисия Спасение поема ангажимента за обгрижване със занимателни игри на децата от 2,5 – 5 годишна възраст с цел и майките и бащите да могат да вземат пълноценно участие. Децата ще бъдат ангажирани със занимателни игри, обучение по български и пеене.



б) Изпълнена


Участниците в дейността за целият период на изпълнение са 8 деца, които бяха приети за почасово гледане и изучаване на български език в детския център на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“. Дейността показа високоефективни и успешни резултати, тъй като престоят на децата-бежанци съвместно с други бълграски деца създаде естествени предпоставки за мултикултурно приемане и спонтанна адаптация. Между децата-бежанци и българските деца, посещаващи центъра се развиха близки взаимоотношения и привързаност едно към друго. Поставени в чуждоезикова среда, децата-бежанци имаха възможността да усвояват българският език подобно на родният и да избегнат езиковите бариери на по-късен етап. По този наин се поставя акцент върху правилно произношение, усъвършенства се говорно-мисловният процес. Програмата за изучаване на български език е в игрова форма и е съобразена с възрастта на отделните деца. Паралелно с грижата за децата, родителите им бяха информирани и консултирани относно възможностите за записване на децата в детски градини, като бяха насочвани към информационната платформа, част от уеб сайта, създаден за целите на проекта. Освен оказаната подкрепа, 4 от децата бяха приети напълно безвъзмездно в детска арт градина „Щастливи деца“.



в) Промени


Не



г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларации за отработено време на Теодора Кирова за периода януари 2015 – декември 2015
 2. Декларации за отработено време на Теодора Кирова за периода януари 2015 – ноември 2015
 3. Присъствени списъци за изучаване на български език от деца до 6 години за периода януари 2015 – декември 2015
 4. Присъствени списъци за почасово гледане на деца до 6 години за периода януари 2015 – ноември 2015
 5. Снимков материал                                                                                                                                                      

Дейност № 4: Компютърно обучение за младежи


а) Планирана

Младежите ще бъдат запознати с изучаване на MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel. Обучението е съпътствано с множество упражнения и интересни примери. Групите 2 малки до 6 курсиста, с цел обръщане на индивидуално внимание на всеки. Практически занятия с много примери и задачи ще подпомогнат успешното научаване на материала. Допълнително ще бъдат включени примери за писане на CV и мотивационно писмо с цел да представят себе си по най-добрия начин пред бъдещи работодатели. Ще бъдат показани похвати как да търсят информация в български търсачки, уеб базирани пощи и др.

 


б) Изпълнена


Курсът на обучение беше реализиран в рамките на 40 часа. Обучението представи възможностите за работа с операционната система Windows и някои от неговие приложения – Word, Excel. Участниците бяха запознати с различните системи за сигурност и защита и техните възможности. Работа в Internet среда и електронна поща. Обучението даде насоки и практически съвети относно създаване на документи, таблици, оформяне на CV и мотивационно писмо. Представена беше информационната платформа, част от уеб сайта на проекта и бяха резгледани нейните възможности за ползване. Преподавателят запозна също курсистите със сайтовете на основните държавни институции, където се подава актуална информация за бежанците. Записаните участници са 10 на брой и поради големият интерес към обучението, активността в присъствията беше много голяма. След края на проведеният курс бяха раздадени сертификати, удостоверяващи нивото на обучението на всички участници.

 


в) Промени


Не

 


г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време на Ростислав Радилов за месец август 2015
 2. Присъствен лист за Компютърно обучение за месец август 2015
 3. Сертификати на завършили обучението участници
 4. Снимков материал

 

Дейност № 5: Обучение на родители бежанци по български език


а) Планирана

Обучението по български език ще даде основи по българска граматика и речников запас, който ще е полезен на бежанците в ежедневия им живот, както и е ключов фактор за интеграция и самопомощ при търсене на работа и стартиране на бизнес.

 


б) Изпълнена


Дейността стартира през месец февруари 2015. Изучаването на български език е изцяло с практическа насоченост: преодоляване на езикова бариера, адаптация и успешно интегриране в българското общество, преодоляването на социални и междукултурни различия, възможности за реализация идеи, работа, начин на живот и т.н. С учебната програма беше ангажиран квалифициран специалист – филолог. Програмата дава умения да се чете, пише и говори на български език на ниво А1-А2 според Общата езикова рамка на Европейския съюз. Основно учебно помагало е учебникът „Здравейте“ (Издателство на Нов български университет, С., 2013. ISBN 978-954-535-737-4). Концепцията на всеки урок предполага оптимално съотношение между теоретична част и практически упражнения. Записаните участници в дейността са 15 на брой. Успешно завършилите са 10 на брой. Добър атестат за постигнатото ниво на овладяване на разговорен български език е факта, че още през четвъртия и петия месец от обучението, четирима от участниците в курса по бългрски език със съдействието на фондация „Мисия Спасение“ бяха одобрени и назначени на работа в салони „Магама“ и фирма „А Ер Джи Партнер“ ООД. Други двама през единадесетия месец от стартирането на проекта бяха трудоустроени и започнаха работа във фирма „Конвой Уорлд“ АД и салони „Магама“.

 


в) Промени


Не

 


г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време на Бойка Юрукова за периода февруари 2015 – декември 2015
 2. Присъствен лист на Български език за възрастни за периода февруари 2015 – декември 2015
 3. Сертификати на успешно завършилите курса на обучение
 4. Снимков материал

 

Дейност № 6: Професионално обучение „Шивач“ и „Камериер“ първа степен на квалификация


а) Планирана


Курсът по шивачевство ще се води от бежанец със хуманитарен статут, който има машини и сам е преминал курс по шивачевство, като в настоящия момент упралвява малък бизнес за шивачески услуги. Курсът включва практически занимания. Вторият курс ще се води от професионалист в сферата на хигиенизирането, който има опит в стартирането на малък бизнес. Практически занятия по хигиенизиране с полеви занятия.

б) Изпълнена


1. Обучението по шивачество стартира през месец януари 2015. Предварителните проучвания на фондация „Мисия Спасение“ показаха голям интерес към обучението от страна на целевата група и достатъчен брой записани участници, които да сформират група за започване на курса. Поради отказ от страна на Държавна агенция за бежанците да бъде използван оборудван кабинет на територията на РПЦ гр. София в кв. Овча купел, фондация „Мисия Спасение“ трябваше да организира провеждането на обучението в шивашкото ателие на преподавателя Али Реза Джафари. Това независещо от Изпълнителя на проекта обстоятелство създаде затруднения в реализирането на дейността. Факт беше постепенното отпадане на записаните участници в дейността поради липса на следства за транспорт и редовно присъствие само на един участник през първата половина на периода на проекта. След направен коментар от страна на Оператора на Програмата за оптимизиране на изпълнението на дейността, през месец юли фондация „Мисия Спасение“ предприе следните спешни мерки:

 • Беше отправено повторно запитване към Държавна агенция за бежанците за използване на наличния професионално оборудван кабинет на територията на РПЦ гр. София в кв. Овча купел.
 • Поради голямо забавяне на отговора от страна на Държавна агенция за бежанците, фондация „Мисия Спасение“ взе решение да се ангажира на свои разноски с разходите за транспорт на желаещите да участват в курса по шивачество с цел да се увеличи броят на участниците. В резултат на тази мярка още през месец юли 2015 участниците в обучението станаха 4 на брой. След двумесечно изчакаване, получихме отказ от страна на Държавна агенция за бежанците отказа да бъде предоставен кабинет за целите на дейността.
 • С цел да бъде компенсиран преподаденият материал на участиците, които се включиха в курса на по-късен етап, беше положен доброволен труд в рамките на 22 часа. Така, освен че бяха достигнати заложеният брой часове за учебната програма – 164 часа за целият курс – бяха реализирани и 6 допълнителни часа обучение.

Като резултат от обучението бяха реализирани общ брой часове 170 за целият период на курса по шивачество. Успешно завършили обучението 4 на брой участници. Един от участниците в курса е нает на работа като асистент в шивашкото ателие при преподавателя Али Реза Джафари.

 1. Обучението по камериерство се организира в реална работна среда. Приложният му характер изисква наличието на определена техника за извършване професионалните функции и задачи. Освен практическа насоченост, курсът има и теоретична подготовка, както и запознаване с културата на поведение на работното място. Предварителните проучвания на фондация „Мисия Спасение“ констатират голям интерес от страна на целевата група. Но отново липсата на средства за транспорт при целевата група създаде затруднения в реализирането на дейността и през месец януари 2015 курсът започна с двама участника. След направен коментар от страна на Оператора на Програмата за оптимизиране на изпълнението на дейността, през месец юли фондация „Мисия Спасение“ предприе следните спешни мерки:
 • Беше отправено запитване към Държавна агенция за бежанците за предоставяне на кабинет на територията на РПЦ гр. София в кв. Овча купел с цел провеждане на обучението по камериерство. След двумесечно изчакаване, получихме отказ.
 • С цел да се увеличи броят на участниците в курса, фондация „Мисия Спасение“ взе решение да се ангажира за своя сметка с разходите за транспорт на желаещите да участват в курса по камериерство. В резултат на тази мярка през месец август 2015 участниците в обучението станаха 4 на брой.
 • С цел да бъде компенсиран преподаденият материал на участиците, които се включиха в курса на по-късен етап, беше положен доброволен труд в рамките на 40 часа. Така, освен че бяха достигнати заложеният брой часове за учебната програма – 164 часа за целият курс – бяха реализирани и 16 допълнителни часа обучение.

Като резултат от обучението бяха реализирани общ брой часове 180 за целият период на курса по камериерство. Успешно завършили обучението 4 на брой участници. Един от участниците в курса е нает на работа при преподавателя на курса.

 


в) Промени


Не

 


г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време на Ивайло Стоичков – платен труд за периода януари 2015 – ноември 2015
 2. Декларация за отработено време на Ивайло Стоичков – доброволен труд за периода август 2015 – октомври 2015
 3. Присъствени списъци за Камериерство
 4. Декларация за отработено време на Али Джафари – платен труд за периода януари 2015 – ноември 2015
 5. Декларация за отработено време на Али Джафари – доброволен труд за периода август 2015 – октомври 2015
 6. Присъствени списъци за Шивачество
 7. Копие от писмо до ДАБ с молба за достъп относно провеждането на обучения по Шивачество и Камериерство
 8. Отговор на ДАБ на запитване за провеждането на обучения по Камериерство и Шивачество
 9. Снимков материал

 

Дейност № 7: Публични дискусии-семинари с НПО, институции и граждани по въпроси с проблемите на бежанците


а) Планирана


Семинарите публични дискусии предвиждат да се обсъдят проблемите на бежанците и възможни решения, както и да се ангажират институции, граждани и НПО с предоставянето на помощ и взаимодействие. Семинарите, които ще имат и част публична дискусия ще привлекат участници от неправителствени организации със свързана дейност за бежанците, институции като Държавна агенция за бежанците, Агенция по заетостта, районни кметове и служби за социално подпомагане, граждани и бежанци пребиваващи в България от години.

 


б) Изпълнена


 1. През месец май 2015 беше проведена първата публична дискусия-семинар на тема „Да бъдеш отговор в свят без отговори“. На семинара беше представена работата на фондация „Мисия Спасение“ по проекта и по какъв начин отговаря на конкретни нужди и проблеми на целевата група. Основен лектор беше основателя на фондацията г-н Иводор Ковачев, който представи и добрите практики на „Мисия Спасение“. Участници в програмата бяха и част от екипа на проекта, а Фондация за достъп до права представи синтезирано изложение „Законовите пътища в една правова държава: информираност, знание и социална справедливост като основа за достъп до права на отделния бежанец“. Дискусионната част на семинара беше открита с кратък очерка за работата по проекта до настоящия момент, след което участниците от целевата група имаха възможността да представят свои лични истории, проблеми, казуси, както и да задават въпроси на представителите на присъстващите институции и организации.

За събитието бяха изпратени 40 покани на институции и организации, чиято дейност е свързана с целевата група по проекта. На изпратените покани се отзоваха представители на 16 институции и организации като: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, дирекция „Миграция“, дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Социални дейности“ на Столична община, СДВНЧ Бусманци, сдружение „Каритас София“, Фондация за социална промяна и включване, Център за правна помощ „Глас в България“, Българско национално радио. Сред целевата група беше предоставена информация за събитието от доброволци на фондация „Мисия Спасение“ и паралелно с това бяха раздавани листовки с информация за правата на бежанците в България, контакти на важни институции и организации и уеб сайта на фондацията, създаден за целите на проекта. На поканата се отзоваха 12 представителя на целевата група, които взеха участие в събитието.

 1. През месец декември 2015 беше проведена втората публична дискусия-семинар на тема „Бежанската криза – предизвикателството да бъдеш отговор“. В началото на събитието беше изнесена лекция от основателя на фондацията г-н Иводор Ковачев, която бе подчинена на мотото на събитието. Фондация за достъп до права представи мониторинговото изследване на проект „Преход с изкуство и познание“. Бяха представени Изследване на онлайн пространството за ксенофобия и език на омразата и Филм, реализирани от фондация „Мисия Спасение“ в рамките на проекта. В дискусионната част взеха участие представителите гражданското общество, на институциите и организациите, които присъстваха, както и представителите на целевата група.

За събитието бяха отправени 63 покани към институции и организации, чиято дейност е свързана с целевата група по проекта. На изпратените покани се отзоваха представители на 6 институции и организации като: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, дирекция „Социални дейности“ към Столична община, Съвет на жените бежанки в България, сдружение „Каритас София“, Фондация за достъп до права, „Приятели на бежанците“. Целевата група беше информирана за събитието от доброволци на фондация „Мисия Спасение“, като същевременно бяха раздавани листовки с информация за правата на бежанците в България, контакти на важни институции и организации и уеб сайта на фондацията, създаден за целите на проекта. На поканата се отзоваха 3 представителя на целевата група, които взеха участие в събитието.

Двете публични дискусии бяха възможност за обмен на опит и информация между присъстващите институции и организации, обсъдени бяха опции за сътрудничество и оптимизиране на работата с целевата група.

Съобщения за двете събития бяха публикувани в уеб сайта на проекта, уеб сайта на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, Информационния портал за НПО в България, информационният портал Cross.bg, социалната мрежа Facebook и други електронни информационни портали.


в) Промени


Не

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларации за отработено време за платен труд на Иводор Ковачев за месеците май 2015 и декември 2015
 2. Декларации за отработено време за платен труд на Жанет Ковачева за месеците май 2015 и декември 2015
 3. Декларации за отработено време за доброволен труд на Ана Асенова за месеците май 2015 и декември 2015
 4. Декларация за отработено време за доброволен труд на Велко Кузманов за месец май 2015
 5. Декларация за отработено време за доброволен труд на Виктор Младенов за месец декември 2015
 6. Присъствен списък на участниците в публична дискусия през месец декември 2015
 7. Покани за публични дискусии-семинари през май 2015 и декември 2015
  Снимков материал от проведени публични дискусии през месеците май 2015 и декември 2015


Дейност № 8: Семейни групи за взаимопомощ


а) Планирана


Социалната работа с бежанци е професионална дейност за подобряване взаимната адаптация на семействата и средата, в която те живеят. В този смисъл, социалната работа с бежанци е специфична дейност, насочена от една страна към преодоляване на негативните въздействия на неблагоприятната среда, в която са живяли, а от друга – подпомагане чрез консултиране. Групите за взаимопомощ за бежанците имат сходни интереси и споделят идентични трудности, и са събрани в защитено място, под супервизията на медиатор (социален работник и психотерапевт), да споделят своите преживявания и опит. В случая групата има за цел да даде възможност на майки и бащи да сподетят своите страхове и преживявания по отношение на отглеждане и общуване с техните деца в конкретната ситуация на бяство от родината и започването на нов етап в живота. Родителите ще могат с помоща на различни психодраматични и арттерапевтични техники да изразяват себе си, страховете си, изпитвани трудности и радости свързани с отглеждането на своето дете и интеграцията в България.

б) Изпълнена


През месеците март, април и май 2015 бяха проведени планираните семейни срещи за взаимопомощ под супервизията на психолог и социален работник. В уютна и предразполагаща обстановка под формата на приятелски разговор, участващите семейства имаха възможността да споделят и да изразяват свои трудности и преживявания, осмелиха се да изкажат неизказани досега мисли, получиха психологическа помощ и съвети по наболели теми. Те имаха възможността да се поучат от чуждия опит и да се опознаят и сближат помежду си. След всяка среща участниците споделяха удовлетворание и облекчение, биваха окуражени и насърчени.

След направен коментар от страна на Оператора на Програмата за оптимизиране изпълнението на дейността, фондация „Мисия Спасение“ предприе следните мерки:

 • Под супервизията на психолог бяха проведени 7 допълнителни събрания с продължителност 2 часа всяко от тях. Допълнителното отработено време беше под формата на доброволен труд и беше реализирано през месеците август и септември 2015. Дейността продължава и извън рамките проекта като доброволна работа на фондацията.
 • Фондация „Мисия Спасение“ взе решение да се ангажира за своя сметка с разходите за транспорт на някои от участниците в дейността.
 • Разходите за техническо оборудване относно реализацията на допълнителните събрания да бъдат за сметка на фондация „Мисия Спасение“.

В резултат на предприетите мерки, броят на участниците достигна 49 на брой. Отзивите за проведените сеанси и темите са много позитивни и участниците считат, че са ключови и изключително полезни за ситуацията, в която се намират. Анализ на работата си като социален работник беше извършен от Руслана Анастасова под формата на доклад, представен в уеб сайта на проекта.


в) Промени


Да
Бяха предприети мерки за провеждането на допълнителни сеанси, които бяха отчетени под формата на доброволен труд.


г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларации за отработено време за платен труд на Иводор Ковачев за периода март 2015 – май 2015
 2. Декларации за отработено време за доброволен труд на Иводор Ковачев за месеците август 2015 и септември 2015
 3. Декларации за отработено време за платен труд на Руслана Анастасова за месеците април 2015 и май 2015
 4. Присъствени списъци за семейни групи за Иводор Ковачев – периода март 2015 – септември 2015
 5. Присъствени списъци за семейни групи за Руслана Анастасова – периода април 2015 – май 2015
 6. Снимков материал

Дейност № 9: Семинар по предприемачество и стартиране на малко и средно предприятие в България


а) Планирана

Съобразявайки се с широкия обхват на темата “Предприемачество” и с оглед способността на бежанците да възприемат информацията и да я трансформират в трайни знания и практически умения, т. е. да приложим принципа „да остане необходимото и приложимото“ предложеният Обучителен семинар по предприемачество включва следните основни подтеми: Същност на предприемачеството; Стъпки при основаването на предприятие; нормативни трудности за чужденци и др. Целта бе всеки от обучаваните в края на семинара да може да си отговори на няколко основни въпроса, а именно кой сегмент от пазара ще е неговата цел, с какво ще се занимава, какъв вид предприятие ще основе, с какви средства, да познава бизнеса, с който се заема, да предвиди възможните причини за провал и др.

б) Изпълнена


През месец ноември 2015 беше проведен семинар на тема „Предприемачество“ на територията на РПЦ гр. София в кв. Военна рампа. Лекторът – Албена Иванова – е старши консултант и мениджър „Управленски системи“ към голяма одиторска агенция, научен ръководител и хоноруван преподавател към НБУ, партньор по проекти, финансирани от ЕС, консултант и обучител по прокта към Министерство на външните работи. Високото ниво на квалификация, съчетано с практическо ноу-хау и синтезирана ключова информация, предизвикваха нескрит интерес в участниците и оживена дискусия. Основни теми, които бяха засегнати в обучителния семинар: Същност на предприемачеството; Нормативни изисквания за създаване на малък бизнес от чужденци; Бизнес идеи и възможности за тяхното финансиране; Условия за наемане на инфраструктура и персонал; Текуща и годишна отчетност на бизнеса; Данъци. Бяха споделени също конкретни добри практики на бежанци, които вече са се установили трайно в България и са успели да стартират малък бизнес. Това бе направено с цел присъстващите на семинара да бъдат насърчени, че възможностите не са само на теория, но при добро желание и мотивация съществува реален шанс за реализиране на бизнес идеи от хора, потърсили убежище у нас. Участниците бяха 52 на брой.

Преди началото на семинара, доброволци на фондация „Мисия Спасение“ раздадоха на присъстващите участници листовки с информация за правата на бежанците в България, контакти на институции и нормативната уредба в България относно стартиране на малък бизнес от чужденци и уеб сайта на фондацията, създаден за целите на проекта.

В следствие на проведеният семинар няколко от участниците се свързаха с фондация „Мисия Спасение“ с цел съдействие относно стартиране на малък бизнес в България.

Информация за събитието е публикувана на уеб сайта на проекта, уеб сайта на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, Информационният портал за НПО в България, Информационният портал svejo.net, уеб сайта на Младежки информационно-консултантски център.


в) Промени


Да
Изпълнението на дейността беше предходено от две промени с одобрението на Оператора на Програмата:

 1. Предвид факта, че мнозинството от бежанците преминават транзитно през България на път за Западна Европа, както и поради това, че изявилите желание да участват в семинара не разполагат със средства за транспорт, бе наложително да бъде променено мястото на провеждане, за бъде достигнат планираният брой участници и успешното провеждане на събитието.
 2. Беше отправено запитване за достъп и разрешение от страна на Държавна агенция за бежанците за провеждането на семинара на територията на РПЦ. Поради забавяне в отговора от страна на ДАБ, възникна необходимост да бъде извършена промяна във времевия график на проекта.

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време на платен труд на Албена Иванова за семинар „Предприемачество“
 2. Декларация за отработено време на доброволен труд на Али Джафари за семинар „Предприемачество“
 3. Декларация за отработено време на доброволен труд на Илияна Джафари за семинар „Предприемачество“
 4. Декларация за отработено време на доброволен труд на Николай Видински за семинар „Предприемачество“
 5. Присъствен списък семинар „Предприемачество“
 6. Потвърждение от ДАБ за провеждане на семинари
 7. Снимков материал

                                                                                                             Дейност № 10: Семинар Реализация на трудов пазар – Европа и България, умения за писане на автобиография и представяне на интернвю, бизнес комуникация с банки и инвеститори


а) Планирана

Семинарът предвижда презентации на възможности за търсене на работа, регистрация в бюрата по труда и онлайн търсене. Важен елемент е изграждане на бизнес комуникации, като писане на CV и мотивационно писмо, както и писане на бизнес план. Семинарът е практически насочен към бежанците и лицата, търсещи закрила, като според българското законодателство лица с отказ от статут нямат право да упражняват легално труд.

б) Изпълнена

През месец ноември 2015 беше проведен семинар на тема „Реализация на трудов пазар – Европа и България“ на територията на РПЦ гр. София в кв. Военна рампа. Лекторът – Албена Иванова – е старши консултант и мениджър „Управленски системи“ към голяма одиторска агенция, научен ръководител и хоноруван преподавател към НБУ, партньор по проекти, финансирани от ЕС, консултант и обучител по прокта към Министерство на външните работи. Високото ниво на квалификация, съчетано с практическо ноу-хау и синтезирана ключова информация, предизвикваха нескрит интерес в участниците и оживена дискусия. Основни теми, които бяха засегнати в обучителния семинар: Нормативна уредба относно трудовото законодателство и чужденците в България; Условия за трудова заетост в България и страните от ЕС; Регистрация на чужденци на трудовата борса в България; Актуални програми и проекти за достъп на бежанци до трудова дейност и професионаллна реализация; Насоки за изготвяне на пакет лични документи за кандидатстване на работа. Участниците бяха 62 на брой.

Преди началото на семинара, доброволци на фондация „Мисия Спасение“ раздадоха на присъстващите участници листовки с информация за правата на бежанците в България, контакти на Бюрото по труда и информационни портали за търсене на работа и уеб сайта на фондацията, създаден за целите на проекта.

Проведеният семинар предизвика оживен интерес сред участниците и ентусиазъм относно промените в законодателството и възможностите за оставане в България и трудоустрояването.

Информация за събитието е публикувана на уеб сайта на проекта, уеб сайта на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, Информационният портал за НПО в България, Информационният портал svejo.net, уеб сайта на Младежки информационно-консултантски център.

След приключване на семинара, на участниците в двата семинара – „Предприемачество“ и „Труов пазар“ – бяха раздадени анкети с цел да се установи степента на полезност и удовлетвореност от проведеното обучение. Резултатите от анкетите са анализирани и обобщени в доклад на фондация „Мисия Спасение“, който е публикуван в уеб сайта на проекта, Информационния портал за НПО в България, социалната мрежа Facebook.


в) Промени


Да
Изпълнението на дейността беше предходено от две промени с одобрението на Оператора на Програмата:

 1. Предвид факта, че мнозинството от бежанците преминават транзитно през България на път за Западна Европа, както и поради това, че изявилите желание да участват в семинара не разполагат със средства за транспорт, бе наложително да бъде променено мястото на провеждане, за бъде достигнат планираният брой участници и успешното провеждане на събитието.
 2. Беше отправено запитване за достъп и разрешение от страна на Държавна агенция за бежанците за провеждането на семинара на територията на РПЦ. Поради забавяне в отговора от страна на ДАБ, възникна необходимост да бъде извършена промяна във времевия график на проекта.

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време на платен труд на Албена Иванова за семинар „Трудов пазар“
 2. Декларация за отработено време на доброволен труд на Али Джафари за семинар „Трудов пазар“
 3. Декларация за отработено време на доброволен труд на Илияна Джафари за семинар „Трудов пазар“
 4. Декларация за отработено време на доброволен труд на Николай Видински за семинар „Трудов пазар“
 5. Присъствен списък семинар „Трудов пазар“
 6. Потвърждение от ДАБ за провеждане на семинари
 7. Копие от анкетна карта за степен на удовлетвореност от ппроведени семинари
 8. Попълнени анкетни карти от участници в семинари
 9. Доклад, съдържащ анализ на емпирична информация от анкетни карти
 10. Снимков материал

Дейност № 11: Концерти на децата и младежите участници в уркшопове по изкуства


а) Планирана


По време на овладяване на певческо, танцово или музикално изкуство децата от уоркшоповете ще подготвят изпълнения на традиционни или съвременни представления, като активно ще се включат и деца от Училище по изкуства към Двореца на щастливите хора. Ще се подготвят два концерта, които целят да покажат допирни точки между културите, както и културно многообразие. Възпроизвеждането на традиционна музика, песни или танци ще подобри самочувствието на децата и младежите, както и ще доближи публиката или гражданското общество до бежнаците като общност. Културата ще опосредства за ограничаване на езика на омразата и ксенофобските нагласи.

б) Изпълнена


 1. През месец юли 2015 се проведе първият концерт на участниците в уъркшоповете по изкуства. Концертът се проведе в концертна зала на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ под мотото „Изкуство без граници“. Бяха представени продукции на вокалните групи за деца и възрастни и класа по китара. Вокалната група за възрастни представи продукт, съчетаващ българската песен „Вървят ли двама“ и традиционна иранска песен. Детската вокална група представи песните „Къде остана детството“ и „Детство мое“. Класът по изучаване на китара представиха произведенията, които са изучавали през шестмеченото обучение, съчетани с авторски импровизации на преподавателят Ангел Ковачев. Освен участниците, на събитието присъстваха техни близки и роднини, представители на целевата група, поканени от доброволци на фондацията, преподаватели по проекта, българска публика.

Дейностите по изучаване на изкуства бяха провеждани на територията на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ с цел да бъде постигната спонтанна и ефективна интеграция на участниците, както и да бъдат използвани възможностите за подобряване на тяхното самочувствие, пълноценно развитие и намаляване на напрежението. Възможността да излязат на сцена и да покажат наученото и пред българска публика донесе много вълнения и радост, както на самите участници, така и на техните близки, които присъстваха. Свидетелство за това е емоционалната атмосфера, която се създаде по време на събитието и споделеното от самите тях пред публиката и след приключване на концерта.

Информация за събитието е отразена в уеб сайта на проекта, уеб сайта на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, различни информационни електронни портали, социалната мрежа Facebook.

 1. През месец ноември 2015 се състоя вторият концерт на участниците в уъркшоповете по изкуства съвместно с деца и преподаватели от културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“. Концертът се проведе в концертната зала на културно-образователният център под мотото „Изкуство – мост между културите“. Събитието бе открито с химна на Република България в изпълнение на ученичка на културно-образователният център и дете на бежанци. Участниците във вокалната група за възрастни изпълниха няколко ирански и една авторска песен под съпровод на пиано от деца ученици на „Дворец на щастливите хора“. Освен участниците, на събитието присъстваха техни близки и роднини, представители на целевата група, поканени от доброволци на фондацията, преподаватели по проекта, българска публика. В разгара на концерта всички присъстващи изиграха българско хоро и ръченица под музикалният съпровод на акордеон. Събитието продължи с представяне на филма „Да бъдеш отговор в свят без отговори“ на фондация „Мисия Спасение“, представящ съдбите на някои от бежанците, участващи в проекта, както и различните дейности по него.

В официалната заключителна част на концертите, посветена на финализирането на проекта, като официални гости присъстваха: г-жа Мина Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности“ на Столична община; д-р Цвета Авджиева, кмет на район Младост; представители на издателство „Клевър бук“; представители на фирма „Жакот“, фирма „Конвой Уорлд“, фирма „Професионалистът“; партньори на фондация „Мисия Спасение“ и клиенти на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“. Изпълнени бяха класически произведения от преподаватели по музикални инструменти към „Дворец на щастливите хора“.


в) Промени


Не

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


 1. Декларация за отработено време за платен труд на Жанет Ковачева за месеците юли 2015 и ноември 2015
 2. Декларация за доброволен труд на Виктор Младенов
 3. Декларация за доброволен труд на Велко Кузманов
 4. Декларация за доброволен труд на Ана Асенова
 5. Присъствен списък на целева група за концерт през месец ноември 2015
 6. Снимков материал от два концерта и официална част

Дейност № 12: Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата


а) Планирана

Изследването цели да направи сравнителен анализ за 2 периода от 6 месеца, от началото на проекта до средата му, и от средата до края на проекта. Количествени показатели ще са: брой негативни новини, брой положителни и съответно коментари положителни и негативни, ще бъдат измерени. За втория период от годината ,след като проектът е стартирал същото измерване се прилага, като правим предположение че проекта ще повлияе на езика на омразата и ксенофобските нагласи в българското общество. Ограниченията ще бъдат подробно описани в изследването, впредвид понятието гражданско общество и онлайн пространство.

б) Изпълнена


Дейността обхваща почти целият перода на изпълнение на проекта. Изследването и анализът са разделени на два подпериода, съответно са представени в два доклада – начален доклад /ноември 2014 – април 2015/ и заключителен доклад /май 2015 – декември 2015/.

За целите на изследването са измерени и анализирани количествени показатели като брой негативни и положителни новини, както и брой негативни и положителни коментари, публикувани в различни онлайн медии и социални мрежи. Направен е също така семантичен анализ на текстовете, за да се установи използван ли е в тях езикът на омразата.

Началният доклад обхваща 55 новини и статии, публикувани в 44 различни интернет портала на електронни и печатни медии и са анализирани 935 коментара към 34 публикации на 19 различни медии и 14 Фейсбук групи. Данните от семантичният анализ са представени графично и таблично. Докладът има две приложения със систематизираните източници.

Заключителният доклад прави сравнителен анализ с предходния доклад и обхваща 65 новини и статии, публикувани в 40 различни медийни сайта. Анализирани са общо 1457 коментара към 46 публикации на 14 различни медии и 14 Фейсбук групи. Данните от семантичният анализ са представени графично и таблично. Докладът има две приложения със систематизираните източници.

Сравнителният анализ показва, че отрицателните коментари под публикациите са се увеличили през втория период, докато тези в защита на маргинализираните групи са намалели. В голяма степен това се дължи на повишения страх в обществото, предизвикан от засилената бежанска вълна и терористичните действия в Париж през разглеждания период. В рамките на проектът „Преход с изкуство и познание“ бяха използвани различни канали за отправяне на позитивни послания и представяне на човешкото лице на бежанската криза.

Двата доклада са публикувани на уеб сайта на проекта и Информационния портал за НПО в България. За общественя интерес, който са предизвикали, говори фактът, че докладите продължават да се споделят и от други електронни медии, социални мрежи и портали.


в) Промени


Не

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време за платен труд на Анна Величкова за периода януари 2015 – септември 2015
 2. Декларация за отработено време за доброволен труд на Анна Величкова за периодите октомври 2015 – декември 2015 и октомври 2015 – ноември 2015
 3. Начален доклад
 4. Приложения към начален доклад – 2 броя
 5. Финален доклад

Приложения към финален доклад – 2 броя

Дейност № 13: Създаване на Уеб платформа за взаимопомощ и солидарност


а) Планирана


Уеб платформата ще дава възможност за следните взаимодействия в общността на бежанците и лицата, търсещи закрила: 1. Регистрация в платформата с профил и избор на нужди за удовлетворяване, а именно: жилище/съквартирант, транспорт за преместване или ежедневен превоз, нужда от преводачески услуги, съдействие при попълване на формуляр, търсене и предлагане на работа, дарение обзавеждане и доброволци за ремонти. 2. Всеки регистриран потребител може да бъде следната категория: бежанец, имигрант, лице без статут, дарител, доброволец, преводач, предоставя услуги с преференции, неправителствена организация 3. Платформата дава възможност за лесно търсене на нужната информация под формата на филтри и кратки съобщения в рамките на 1000 думи и 2 снимки. 4 Мобилно приложение за регистрираните.


б) Изпълнена

Създадената в рамките на проекта уеб платформа е изградена като част от уеб сайта на проекта. Предназначението на платформата да обедини и представи пълна информация относно основни насоки, касаещи целевата група: права и защита на бежанци и лица, търсещи закрила на територията на Република България; адвокатстки кантори, предоставящи безплатни услуги на бежанци; лицензирани и безплатни преводачески услуги; търсене на квартира; търсене на работа; институции, болнични заведения и детски градини; спешни телефонни номера. Платформата съдържа нормативна уредба, електронни портали и търсачки и практически съвети, касаещи целевата група.

Потребителите имат възможността да се регистрират, да осъществяват комуникация по между си, да правят коментари, както и да получават актуална информация и бюлетини.

Уеб сайта и изградената към него платформа са в три варианта: на български език, английски език и фарси.

От момента на пускане на уеб сайта и платформата до края на проекта броят на уникалните посетители е 681, броят на уникалните посещения е 2526, а броят на посещенията на отделните страници е 42 788.


в) Промени


Не

г) Приложени документи във връзка с изпълнението на дейността


Прилагам следните документи:

 1. Декларация за отработено време за платен труд на Ростислав Радилов на длъжност Уеб програмист за периода февруари 2015 – юни 2015
 2. Декларация за отработено време за платен труд на Ростислав Радилов на длъжност Уеб дизайнер за периода февруари 2015 – май 2015
 3. https://project.missionbg.org/

Резултати от изпълнения проект
I.1. Цели на проекта и описание на постигнатите резултати и въздействие


Моля, посочете основната и специфичната/специфичните цел/цели на проекта си съгласно договора за безвъзмездна помощ:

Основна цела на проекта е лица търсещи закрила и бежанци, в частност деца и младежи да постигнат лична идентификация чрез изкуство, както и овластяването им чрез образование и информация. Специфична цел на проекта е да подпомогне разпространението на механизми за самопомощ и солидарност чрез мултикултурен диалог, обучения и групи за взаимопомощ, в и с общността на маргинализираната група.Специфична цел на проекта е да се ограничи ксенофобските нагласи в българското общество спрямо бежанците и лицата, търсещи закрила в България.


Представете описание на постиженията от изпълнения проект:

а) Дайте оценка дали и доколко са постигнати основната и специфичната цел/и на проекта;

б) Опишете защо проектът е бил необходим?

в) Посочете основните методи и инструменти, които сте приложили за постигане на целите и резултатите;

г) Опишете по какъв начин целевите групи са участвали в проекта и по какъв начин са се възползвали от неговите резултати;


Дейностите по проекта удовлетвориха във висока степен идентифицираните потребности на респондентите, като преодоляването на стреса, излизане от изолация и успешно интегриране, запознаване със спецификата на местния бит и култура, с правата и задълженията, регламентирани от българското законодателство. Крайната оценка за постигане на основната цел е „много ефективно“. При оценката са взети пред вид следните фактори: лична мотивация и самоувереност; лична идентификация и удовлетвореност; информираност; интеграция. Източници за формиране на оценката: наблюдения на работния процес и обратна връзка от целевата група; мониторингово изследване /анкетни карти и фокус групи/; интервюта и лични истории; филм по проекта; изследване на онлайн пространството.

Проекта провокира българската общественост да опознае чрез изкуство и образование проблемите на една уязвима група от хора. Чрез обученията и групи за взаимопомощ, се допринася за намаляване на икономическите и социалните неравенства. Възможността за мултикултурен диалог чрез концерти и събития, гражданското общество бе въвлечено в солидарни усилия за подобряване условията за интеграция на бенефициентите. Взаимното опознаване чрез смесена среда и култивирането на умения за мултикултурно общуване способства за намаляване на ксенофобията и расизма. Семействата са овластени чрез капацитета да вземат информирани решения, както и да получат подкрепа от доброволци и професионалисти относно личностно себеутвърждаване, професионално развитие, генериране на иновативни идеи и стартиране на бизнес в България.

Считаме, че провеждането на по-голямата част от дейностите на територията на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ и смесването на участниците в проекта с клиентите на центъра, които са част от българското общество е силна предпоставка за постигането на целите. Друга такава предпоставка е популяризирането на проекта и дейностите в съчетание с позитивно и топло отношение към участниците от страна на фондацията. Представянето на добър образ и приемане пред обществото и създаването на близко и спонтанно общуване между целевата група и екипа по проекта, от една страна и респондентите и клиенти на центъра, от друга страна е ключова възможност за постигане на целите на проекта и провокиране на гражданска отговорност. Индивидуалното отношение и пряката ангажираност и съпричастност на екипа по проекта са фактор, който съдейства за високата оценка от изпълнението на проекта. Взаимоотношенията на близост продължават дори и с тези участници, които вече са напуснали страната.

Чрез участието си в проектните дейности, бенефициентите усвояват определени знания и умения, които им дават възможност за пълноценно и активно участие в гражданския живот, равнопоставеност по отношение на пол и придобиване на компетентности, преодоляват се пречки и ограничения като езикова бариера, социална и културна изолация и произтичащото от тях напрежение. Чрез безвъзмездни форми на обучение и материали се оказва значително влияние върху намаляването на икономическата неравнопоставеност. В крайна сметка, участниците в проекта придобиват независимост и самостоятелност.


I.2. Срещани трудности по време на изпълнението

В хода на изпълнението на проекта възникнаха някои практически проблеми, които не биха могли да бъдат предвидени и решени при разработването на проектното предложение.

Един от тези проблеми е затрудненото финансово положение на бежанците и лицата, търсещи закрила на територията на Република България, поради прекратяването в края на 2014 г на ежемесечните държавни социални помощи. По тази причина участниците в различните дейности по проекта не разполагаха със средства за транспортни разходи. Това наложи отклонение от първоначално планираното провеждане на всички дейности в културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“ и локацията на някои от дейностите беше пренасочена на територията на Регистрационно приемателни и бежански центрове с цел оптимална достъпност за желаещите да участват в проекта. Целта на фондация „Мисия Спасение“ беше да се придържа към планираното провеждане и по тази причина пое за своя сметка голяма част от разходите за транспорт.

Друг проблем, възпрепятстващ гладкото протичане на изпълнението са тромавите процедури и липсата на отклик и неоснователни откази на запитвания за достъп и разрешение за провеждане на дейности от страна на Държавна агенция за бежанците.Това доведе до забавяне във времето и отлагане на предвидения времеви график.

Срещнахме също затруднения в реализирането на заложените в проекта количествени индикатори като брой на включените в различните дейности представители на целевата група. Причината се дължи на добре известния факт, независещ от изпълнителя на поректа, а именно че мнозинството от бежанците не се задържат дълго на територията на България, а я използват като транзитна държава, за да достигнат желаните от тях дестинации в Западна Европа. Въпреки твърденията на кандидатите за участие в проекта, че желаят да се установят трайно в България, доста от тях също напуснаха страната в последствие. В последните месеци от реализирането на проекта броят на пребиваващите в регистрационно-приемателния център в кв. „Овча купел“ бе толкова намалял, че екипът на фондацията трябваше да търси бързи и гъвкави решения, за да проведе предвидени дейности, като организирането на семинари по „Предприемачество“ и „Трудов пазар в България и Европа“. Взетото решение бе с разрешението на Държавната агенция за бежанците двата семинара да бъдат проведени на територията на бежанския център в кв. „Военна рампа“.

По отношение на проблемите, възникнали в хода на изпълнение на проекта и независещи от фондация „Мисия Спасение“, срещнахме разбиране и подкрепа от Оператора на Програмата, който провявяваше разбиране и отговори гъвкаво и адекватно, като позволи да бъдат направени някои корекции и предостави възможности за оптимизиране процеса на изпълнение на проекта.

 
Наученото от проекта и разпространение на резултатите
I.3. Резултати и научени уроци


Кои са най-важните резултати от и какво най-важно сте научили чрез изпълнението на проекта?

 • Какво е въздействието върху целевите групи?
 • Какво е въздействието на проекта върху заинтересованите страни?
 • Как проектът повлия върху развитието на Вашата НПО/партньори/други НПО?

Проектът „Преход с изкуство и познание“ дава възможност на българското общество да спре да гледа на бежанците като на проблем, а да види в тях възможност за развитието на България, ако им се предоставят ефективни възможности за интеграция. Обществото ни знае твърде малко за търсещите закрила, а липсата на информация предполага страх и отхвърляне. Онлайн проучването също потвърждава тези негативни нагласи. Ето защо двете основни насоки на проекта – от една страна, дейностите подпомагащи интеграцията на бежанците и от друга, усилията за преодоляване на негативните ксенофобски нагласи сред част от обществото са изключително навременни. За постигането на целите на проекта бе ангажиран екип от професионалисти, както и много доброволци.Един от най-важните резултати от проекта е изграденото доверие, личната връзка и приятелство между екипа на фондацията и доброволците от една страна и представителите на целевата група от друга. Това способства за изграждането в бежанците на усещането за приемане, приобщаване и равнопоставеност, които съдействат за успешната им интеграция в обществото. Добре изветно е, че когато някой е нежелан, отхвърлян и подценяван, той отвръща с агресия, враждебност и нежелание да се впише в цялото. Въздействието върху целевата група бе положително, което се потвърждава и от отговорите й на анкетното проучване, извършено за нуждите на мониторинговия доклад:

 • 70% от анкетираните смятат, че дейностите по проекта биха им помогнали да се интегрират сред населението на България.
 • 64 % споделят, че в резултат на участието си в проекта са срещнали нови приятели.
 • 80 % отговарят, че в резултат на дейностите, които посещават, са изградили по-голямо доверие в хората, с които работят, което е повлияло на личната им мотивация и емоционална увереност. Увереност им дава факта, че могат да осъществяват елементарни разговори, което стопява дистанцията.

Държавната агенция за бежанците към МС също е заинтересована от реализирането на проекти като „Преход с изкуство и познание“ поради ограничения й капацитет да обгрижва търсещите закрила на територията на България.

В рамките на организираните публични семинари-дискусии фондация „Мисия Спасение“ успя да създаде нови контакти и взаимоотношения, да обмени опит и добри практики с други неправителствени организации, работещи с бежанци. Бяха организирани и съвместни благотворителни акции. Например заедно с гражданското сдружение „Приятели на бежанците“ неколкократно бяха раздавани помощи в лагерите в Бусманци и Любимец. Фондация „Мисия Спасение“ работи също в партньорство с друга неправителствена организация, която осигурява безплтна правна защита на бежанци.

Съвкупността от резултатите и ползите, както за целевата група, така и за заинтересованите страни носят потенциала за качествено въздействие с дългосрочен ефект. В резултат на проведеното мониторингово проучване, проведените интервюта и проучвания сред участниците, може да се заключи, че въздействието е голямо, а резултатът е видим и осезаем от широк кръг от обществеността и други НПО. Факт е, че за различните дейности, въздействието върху целевата група варира и това се определя от броя дейности, в които са били включени отделните участници и от това дали са били активни в присъствията си или са посещавали епизодично дейностите.

Постигната ефективност и резултати от проекта оказват въздействие за устойчива промяна в мащаба на влияние на фондация „Мисия Спасение“ и сферите, до които фондацията има достъп. Има ясни предпоставки за утвърждаването на нови добри практики и очакваните ползи от тяхното развитие могат да послужат като модел за адаптация, който може да бъде оптимизиран в условията на партньорство и сътрудничество. Изводите бяха констатирани в следствие на проведените публични дискусии-семинари, както и от броя на електронно споделените публикации по проекта и отзивите към тях.

 
I.4. Оценка на дейността


Извършвали ли сте оценка на осъществените по проекта дейности?
Моля, опишете най-важните изводи и заключения от оценката


Да
Резултатите от проведеният външен мониторинг и приложените към него доклади показват, че целите и задачите на проекта на фондация ‘Мисия Спасение” „Преход с изкуство и познание“ са постигани с голямо одобрение и удовлетвореност от участниците. Проектните дейности са ефективни и полезни за целевите групи. Проектът е популяризиран добре и положителните резултати от дейностите са повлияли положително и на други организации, които планират подобни проекти или работят по темата за бежанците. Качеството на предлаганите дейности е един от безспорните показатели за доброто изпълнение на проекта. Респондентите ситуират себе си много по-положително в заобикалящата ги среда.

 
I.5. Добри практики и постижения


Добри практики и постижения


Чрез провеждането на болшинството от дейностите на територията на културно-обравотелен център „Дворец на щастливите хора“, проектът създаде естествени условия за спонтанна двупосочна адаптация и мултикултурно приемане. Индивидуалният подход, съпричастно отношение и ангажираност с конкретни казуси от страна на екипа по проекта създаде атмосфера на единство, хармония и близки взаимоотношения между всички страни, участници в проекта. Безвъзмездните форми на обучение, добре оборудваната материална база и предоставените материали значително повлияха да бъде намалена икономическата неравнопоставеност и социална изолация на целевата група. Изпълнението на проекта осигури равни възможности за участие независимо от пол, произход, култура с цел максимално разгръщане на потенциала. Като краен продукт от изпълнението на проекта, участниците в него от целевата група имат много добра възможност да бъдат успешни медиатори в приобщаването на маргинализирани групи със сходен произход.

Източници:

https://project.missionbg.org/

http://dvorec.bg/

http://www.missionbg.org/ 

 
I.6. Разпространение на резултати


Моля, обяснете и опишете как конкретно сте включвали заинтересованите страни в планирането, изпълнението и оценката на проектните дейности и каква е обратната връзка, получена от тях.

Публичните дискусии-семинари с участието на други НПО, институции и представители на целевата група. Неправителствени организации, работещи с бежанци, държавни институции и представители на гражданското общество и на целевата група бяха включени в организираните публични семинари-дискусии. Обратната връзка бе дадена по време на самите събития под формата на коментари, които се обединиха около виждането, че е важно да се организират подобни срещи на всички заинтересовани страни с цел обмяна на опит и добри практики, търсене на общи решения на конкретни проблеми. Бе обсъдена също възможността координацията и партньорството между съпричастните със съдбата на бежанците организации да се осъществява и с посредничеството на социалните мрежи, в частност фейсбук групата „Приятели на бежанците“, в която членуват голяма част от тях.

Семейни групи за взаимопомощ.

Семинарните формати и проведените анкети за ползите от тях. Според мнозинството от анкетираните те са били полезни, информацията е имала практическа стойност и повече от половината заявяват, че са придобили по-голяма яснота за бъдещето си, за начините на търсене на работа и свързаното с това законодателство.

Работни срещи с екипа по проекта.

Мониторинговото изследване, главно чрез провеждането на анкети и фокус групи. Целите и задачите на проекта са постигани с голямо одобрение и удовлетвореност от анкетираните участници. Мненията, оценките и коментарите на участниците в изследването и на публичните отзиви дават основание да се твърди, че проектът и дейностите, са ефективни и полезни за целевите групи.

Подготовката на филм по проекта, по-конкретно провеждането на интервюта и заснемането на работния процес. Продуктът отразява процесът на реализация на проекта през призмата на емоционалните преживявания и духовният свят на участниците, според които проектът е бил стабилен мост и преход за преодоляването на критични ситуации в частност и като цяло на маргинализиланата група. Продуктът е представен на няколко събития и извън рамките на проекта.

Уеб сайт със съдържащата се в него информационна платформа, изградени за целите на проекта. Според мненията и коментарите на целевата група, съдържащата се информация е систематизирана, подробна и достъпна. Съдържа ключови насоки и важни аспекти. Фактор са споделените публикации от други електронни портали и социални мрежи и направените към тях коментари.

 
I.7. Устойчивост на резултатите от проекта

Устойчивост на резултатите от проекта


Постигнатите от проекта резултати ще продължат да обслужват целевите групи и след приключването на проекта, като е предвидено бъдещо развитие и надграждане на проектните резултати. По-конкретно, постиженията, които продължават и след приключване на проекта: продължава почасовото гледане на деца на бежанци, като на техните родители се съдейства за настаняване, трудоустрояване и професионално и творческо развитие в културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“; децата ще продължат учебното си развитие в ученическата занималня „Щастливи деца“; семейните групи за взаимопомщ се утвърдиха като ежеседмична практика, както и индивидуалното семейно консултиране от психолог; предстоящите концерти ще бъдат с участието на деца и младежи бежанци; уеб сайта по проекта и информационната платформата към него ще продължат да бъдат развивани и актуализирани относно цялостната дейност с бежанци на фондация „Мисия Спасение“; ежеседмичното посещение в бежански центрове и лагери на социален работник, медиатор и доброволци на фондацията продължава. Фондация „Мисия Спасение“ ще продължи да работи за увеличаване мащаба на двупусочната адаптация и интеграция на база наученото и придобития опит в рамките на проекта. Постигнатия успех в социален и икономически аспект на бежанците и лицата търсещи закрила ще бъде водещ акцент в работата на фондацията. Доминиращ ефект имат положителните аспекти от интеграцията на бежанците и глобалното разбиране за човешките права, които оказват видимо влияние върху гражданското общество, което е въвлечено в процеса. Обмяната на опит и споделени практики чрез организацията на публични дискусии-семинари предостави възможност на фондация „Мисия Спасение“ компетентно и системно да инициира сходни инициативи и под формата на открит диалог с НПО сектора, държавни институции и представители на целевата група да бъдат обсъждани проблеми, казуси или бъдещи партньорства с цел оптимизация на адаптационния процес и превенция на порочни практики. Съвременен български писател и ПР на национална институция, впечатлен от дейността на фондацията, предстои да издаде роман с главен герой бежанец, активно въвлечен в изпълнението на проекта.