Януари – Септември

О Т Ч Е Т
на фондация „Мисия спасение“ за дейностите, извършвани на територията на Регистрационно-приемателен център, кв. „Овча купел“

На базата на сключено споразумение за партньорство от 29.01.2015 г. между фондация „Мисия Спасение“ и Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет прилагаме отчет за реализираните дейности по проект „Преход с изкуство и познание“ на територията на Регистрационно-приемателен център, кв. Овча купел“. Отчетът обхваща периода от м. Януари до м. Септември 2015 г.
По проекта „Преход с изкуство и познание“ са предвидени три дейности, които да се провеждат на територията на бежанския център. Времеви график: вторник и четвъртък между 12.30 и 16.30 часа.

♦ Изящни и приложни изкуства
Заниманията се провеждаха от м. Януари до м. Юни, включително, два пъти седмично. Преподавател: Смиляна Първанова. Целева група: деца.
Уъркшоповете по приложни и изящни изкуства се развиха изключително ефективно поради своя интерактивен характер. Изучаването и практикуването на различни техники и похвати на рисуване и апликиране превърна заниманията в забавление и удоволствие за децата, а това от своя страна провокира тяхното въображение и желание за творчество.

 Занималня с обучение по български език
Занималнята започна през м. Януари и ще продължи до м. Декември 2015 г. Преподавател: Любка Фитова. Целева група: деца от 6 до 12 години.
Занималнята предвижда децата да се подготвят за постъпване в български училища, като за целта с помощта на преподавателя овладяват необходимите знания за входните изпити за класа, за който кандидатстват. Целта е да се преодолее езиковата бариера и да се подпомогне езиковото обучение на децата.
Изучаването на български език се ползва с голям интерес сред децата и младежите на мястото на провеждане. Заложената програма дава възможност за развитие на практически знания и умения, които улесняват преодоляването на социалните и междукултурни различия. Учебният план е съставен според учебника „Уча български език лесно и забавно“ на издателство „Летера“, който е предвиден за обучение на ученици-имигранти. Освен планираната програма, преподавателят провокира интересни и любопитни дискусии на различни теми, които вълнуват участниците, с цел възпитателен ефект относно ценностна система и уважение към мултиетничността, запознаване с българската култура и приобщаване към нея. В заниманията се включват и музиканти-доброволци на фондация „Мисия Спасение“, които с помощта на музикален инструмент преподават музикален български език и запознават децата с музикалното изкуство. Бяха направени няколко прожекции на български филми. Дейността продължава.
Програмата за обучение по български език включва:
Запознаване. Представяне. Провеждане на диалози с 3 въпроса:
1. Как се казваш?
2. На колко години си?
3. От къде си?
Запознаване с българската азбука – чрез думи.
Четене и писане, упражнения.
Разширяване на възможността за комуникация чрез нови въпроси. Пример: Семейството.
Усвояване на произношението на специфични български звуци като „ъ“.
Какво е това? Род и число на съществителните имена. Кой е той? Употреба на „и“ и „й“.
Членуване на съществителните. Лични местоимения и глагола „съм“.
Числителни бройни.
Глаголи и тяхното спрежение в сегашно време.
Прилагателни и съгласуването им със съществителните имена по род и число. Степенуване на прилагателните.
Възвратните глаголи в сегашно време.
Синоними и антоними. Обогатяване на лексиката.
Съставяне на прости изречения.
Как да отида до…? Глаголи за движение и предлозите с тях.
Мечти – бъдеще време.
Съставяне на сложни изречения: относителни местоимения, предлози и съюзи.
Минали времена и употребата им в разказ, а също и във връзка с вече преживяни неща.
Периодични преговори, диктовки, съчинения с описание, диалози.
Ориентиране в ежедневни ситуации и места: при лекаря, в магазина, придвижване и др.
Правоговор и правопис.

♦ Детско хорово пеене
Преподавател: Ангел Ковачев. Целева група: деца
Вокалната група за деца постави своето начало на територията на интеграционния център в кв. „Овча купел“. Поради липса на траен интерес и непостоянство в участниците, наложи се промяна в мястото на провеждане на занятията. Дейността беше преместена в културно-образователен център „Дворецът на щастливите хора“, където се сформира нова група от желаещи деца.