Проучване на степента на удовлетвореност на участниците в семинарите „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Методология на изследването

Семинарите по „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“ бяха проведени на територията на регистрационно-приемателния център в кв. „Военна рампа“. Използваният метод за установяване на степента на удовлетвореност на участниците в двата семинара, организирани по проект „Преход с изкуство и познание“, е анкета. Тя включва осем въпроса, от които 2 са със свободен и 6 с изборен отговор. Анкетата беше преведена на арабски език и фарси. Раздадена бе на бежанците на хартиен носител. Общият брой попълнени и валидни анкети е 46. Разпределението на участниците според техния пол е следното:

  • Мъже – 37
  • Жени – 6
  • Не са отговорили – 3

От Фиг.1 ясно може да бъде видян същественият превес на мъжете над жените. Средната възраст при мъжете е 29 години, като най-младият е на 10, а най-възрастният – на 51 години. Средната възраст при жените е по-ниска – 25 години. Най-младата сред участничките в семинарите е на 18 години, а най-възрастната – на 44 години.

Fig.1

По отношение на произхода 27 от мъжете са се самоопределили като сирийци, 6 – като иракчани, един – като арабин и 4 не са посочили своя произход. (Фиг.2)

Fig.2

При жените сирийките също са повече (4) в сравнение с иракчанките (2). (Фиг.3)

Fig.3

 

АНАЛИЗ НА АНКЕТИТЕ

На Въпрос 4 мнозинството от анкетираните (31) отговарят, че семинарите са били в голяма степен полезни за тях. Според седем души полезността е била средна, за един –малка, а трима не могат да преценят. Четирима не са дали отговор. (Фиг.4)

Fig.4

Резултатите от допитването показват, че по някаква причина Въпрос 5 (Имаха ли семинарите практическа насоченост?) е затруднил голяма част от анкетираните, защото не са дали отговор (19) или са посочили, че не могат да преценят (7). Според 18 души семинарите са били с практическа насоченост, а според двама – не. (Фиг.5)

Fig.5

Прави впечатление високата оценка, която мнозинството от участниците в анкетата, са дали на лекторите (Въпрос 6 „Как оценявате работата на лекторите?“). 33 смятат, че са се справили „много добре“, според 7 души нивото им е било „средно“, един е на мнение, че е „слабо“, а четирима не могат да преценят. Един не е посочил нито един от възможните отговори. Тези данни ни дават основание да смятаме, че лекторите са успели да предадат на достъпен за бежанците език сложна тематика като предприемачеството и пазара на труда. ( Фиг.6)

Fig.6

На Въпрос 7 „Получихте ли отговор на въпроси, които сте си задавали?“ утвърдително са отговорили 20 души, приблизително толкова (21) не са дали никакъв отговор, а петима са посочили, че не могат да преценят. (Фиг.7)

Fig.7

Двайсет и шест от анкетираните заявяват, че имат по-голяма яснота за своето бъдеще в резултат на участието си в семинарите по предприемачество и пазара на труда (Въпрос 8). Част от тях са споделили и допълнителни коментари към въпроса: „След лекцията разбрах, че трябва да търся работа и да познавам законите.“ „Бях много непросветен за това как да намеря работа. След лекцията съм информиран за възможностите и се запознах със законите.“ “Разбрах как да търся работа, какво се иска от мен, за да мога да работя и какви са законите, позволяващи това.“ „Търся каквато и да е работа в България.“ Сред плановете, които бежанците са споделили, са именно намирането на работа, както и желанието да изучават български език. „Какви бъдещи планове, ако не науча езика или не знам всичките си права на бежанец“ коментирал един от анкетираните. Други споделят, че имат планове, но се нуждаят от помощ, за да ги реализират. Двама от участниците в допитването са отговорили, че нямат повече яснота за бъдещето си, 14 „не могат да преценят“, а 4 не са посочили отговор. (Фиг.8)

Fig.8

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информацията, свързана с пазара на труда и стартирането на малък бизнес, е поднесена на хора, които са в активна трудоспособна възраст и в разцвета на силите си. Средната възраст на участниците в двата семинара е 28 години. Според мнозинството (67%) те са били полезни, за 40 на сто информацията, която са получили, е имала практическа стойност и повече от половината (57%) заявяват, че са придобили по-голяма яснота за бъдещето си, за начините на търсене на работа и свързаното с това законодателство.