خانه

EEA_Grants_JPG_4642_1این پروژه تحت برنامه بودجه برای حمایت از سازمان های غیر دولتی در بلغارستان تحت مکانیزم مالی از منطقه اقتصادی اروپا 2009-2014،

www.ngogrants.bg

 

در این بخش با حمایت مالی از برنامه برای حمایت از سازمان های غیر دولتی در بلغارستان تحت مکانیزم مالی از منطقه اقتصادی اروپا ساخته شده است. تمام مسئولیت این مطالب، و از همه تصاویر پوشیده شده توسط “نجات ماموریت” و تحت هیچ شرایطی می تواند انجام شود که منعکس کننده دیدگاه ها از مکانیزم مالی منطقه اقتصادی و اپراتور پشتیبانی برنامه سازمان های غیر دولتی اروپا بلغارستان.

دیدگاهتان را بنویسید