دربارهی ما

یکی از فعالیت های “ماموریت نجات” در پناهندگان و مردم مهاجر، پناهجویان در قلمرو بلغارستان است. هدف خاص این پروژه است از طریق هنر و دانش از محیط زیست و عملی مهارت های این افراد موفق به دستیابی به شناسایی شخصی و را به زندگی خود و آینده فرزندان خود را. فعالیت های پروژه پیش بینی ها در حمایت از انتشار مکانیزم برای گروه های پشتیبانی خود کمک و همبستگی، آموزش و هدف. ارائه یک پلت فرم برای گفت و گو چند فرهنگی از طریق کنسرت ها، بحث های عمومی و جامعه سمینارها خواهد شد در تلاش همبستگی برای بهبود شرایط برای یکپارچه سازی از مردم آسیب پذیر درگیر.